001 lipstick abudhab 1
001 lipstick abudhab 1
002 lipstick barcelona 1
003 lipstick dallas 1
004 lipstick dubai 1
005 lipstick hongkong 1
006 lipstick lasvegas 1
007 lipstick london 1
008 lipstick miami 1
009 lipstick milan 1
010 lipstick montreal 1
011 lipstick moscow 1
012 lipstick newyork 1
013 lipstick paris 1
014 lipstick rome 1
015 lipstick singapore 1
016 lipstick st-tropez 1
017 lipstick sydney 1

38.00 CHF

Velvet Lip Creme - Lipstick

17 Farben
014 lipstick rome 1
001 lipstick abudhab 1
002 lipstick barcelona 1
003 lipstick dallas 1
004 lipstick dubai 1
005 lipstick hongkong 1
006 lipstick lasvegas 1
007 lipstick london 1
008 lipstick miami 1
009 lipstick milan 1
010 lipstick montreal 1
011 lipstick moscow 1
012 lipstick newyork 1
013 lipstick paris 1
014 lipstick rome 1
015 lipstick singapore 1
016 lipstick st-tropez 1
017 lipstick sydney 1

38.00 CHF

Velvet Lip Creme - Lipstick

17 Farben
016 lipstick st-tropez 1
001 lipstick abudhab 1
002 lipstick barcelona 1
003 lipstick dallas 1
004 lipstick dubai 1
005 lipstick hongkong 1
006 lipstick lasvegas 1
007 lipstick london 1
008 lipstick miami 1
009 lipstick milan 1
010 lipstick montreal 1
011 lipstick moscow 1
012 lipstick newyork 1
013 lipstick paris 1
014 lipstick rome 1
015 lipstick singapore 1
016 lipstick st-tropez 1
017 lipstick sydney 1

38.00 CHF

Velvet Lip Creme - Lipstick

17 Farben
010
001
002 2
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012

9.50 CHF

Kid Nail Lacquer

12 Farben
011
001
002 2
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012

9.50 CHF

Kid Nail Lacquer

12 Farben
012
001
002 2
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012

9.50 CHF

Kid Nail Lacquer

12 Farben
003
001
002 2
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012

9.50 CHF

Kid Nail Lacquer

12 Farben
006
001
002 2
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012

9.50 CHF

Kid Nail Lacquer

12 Farben